J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (25/2018) Treść Uchwał nie podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 25/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 19 ust 1. pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 2018 poz. 757), J.W. Construction Holding S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2018 r., które nie zostały podjęte.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz