J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (26/2018) Przekazanie listy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (26/2018) Przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r.

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 26/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.Dz.U.2018 poz. 512), J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2018 r. ("Zgromadzenie") wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz