BRASTER SA (12/2018) Zgłoszenie przez Akcjonariusza propozycji

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

BRASTER SA (12/2018) Zgłoszenie przez Akcjonariusza propozycji uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2018 roku

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 12/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki BRASTER S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 13 czerwca 2018 roku otrzymał od Akcjonariusza Spółki - Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. działające w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" - propozycji uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad (w pkt 9. ppkt 9)-12)) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2018 roku, w zakresie ustanowienia i realizacji programu motywacyjnego w Spółce.

W załączeniu Spółka przekazuje treść żądania wraz z uzasadnieniem przedłożonym przez Akcjonariusza oraz zgłoszone projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz