ENTER AIR SA (17/2018) Rejestracja zmian Statutu Enter Air S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 17/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Enter Air S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w przedmiocie wpisania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki.

Zmiany zostały zarejestrowane w dniu 6 czerwca 2018 r.

Wszystkie zarejestrowane zmiany zostały uchwalone uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W Załączeniu Zarząd przekazuje zestawienie dokonanych zmian oraz tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany.

§5 pkt 1) w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz