ALIOR BANK SA (32/2018) Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 32/2018

Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank" lub "Emitent") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2018 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") dokonał warunkowej rejestracji 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Banku o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda i postanowił oznaczyć je kodem PLALIOR00045, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Banku oznaczone tym kodem przez spółkę prowadzącą rynek regulowany.

Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji zwykłych na okaziciela serii D w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia przekazania do KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLALIOR00045, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna:

§ 17 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz