IMPERA CAPITAL SA (9/2018) uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A w dniu 14.06.2018 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 9/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki IMPERA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2018 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz