BORYSZEW SA (56/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

BORYSZEW SA (56/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 14 czerwca 2018 roku

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 56/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 14 czerwca 2018 roku (dalej równie jako ZWZ), które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Jednocześnie w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż sprawozdania finansowe i sprawozdanie z działalności Boryszew S.A. oraz Grupy Kapitałowej Boryszew w 2017 roku będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6-8 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 26 kwietnia 2018 roku, natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 9 porządku obrad zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 18 maja 2018 roku łącznie z projektami uchwał ZWZ Boryszew S.A.

Emitent informuje, iż w ramach obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał. Ponadto Emitent podaje do publicznej wiadomości, jako załącznik nr 2 do niniejszego raportu, treść projektów uchwał, zgłoszonych przez akcjonariusza, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna § § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [.]

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz