KONSORCJUM STALI SA (17/2018) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2017 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 17/2018

Zgodnie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent), informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, przeznaczając na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 10 913 722,00 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote), co daje 2,00 zł (słownie: dwa złote) na jedną akcję z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę.

Równocześnie Emitent informuje, że:

1) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 5 456 861 akcji ( słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden),

2) dzień dywidendy został ustalony na 22 czerwca 2018 r.,

3) termin wypłaty dywidendy został ustalony na 2 lipca 2018 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz