IMPERA CAPITAL SA (10/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających, co

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

IMPERA CAPITAL SA (10/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Impera Capital S.A. w dniu 14 czerwca 2018 r.

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 10/2018

Spółka pod firmą: "Impera Capital S.A." z siedzibą w Warszawie (dalej, jako "Spółka"), działając w trybie art. 70 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539), niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2018 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% głosów na ZWZ byli:

1. Grzegorz Roszkowski z ilością głosów 202.000, co stanowi 7,29 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 2,15 % w ogólnej liczbie głosów.

2. Cezary Gregorczuk z ilością głosów 1.590.000, co stanowi 57,34 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 16,91 % w ogólnej liczbie głosów.

3. TNK INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z ilością głosów 980.715, co stanowi 35,37% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 10,43 % w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna:

art. 70 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz