KONSORCJUM STALI SA (18/2018) Powołanie Zarządu Konsorcjum Stali S.A. na kolejną kadencję

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 18/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej "Rozporządzenie"), Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej "Emitent") informuje, że na posiedzeniu dnia 14 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta, w związku z upływem kadencji Zarządu Spółki, powołała Zarząd na kolejną kadencję w dotychczasowym składzie:

- Pan Janusz Smołka - Prezes Zarządu,

- Pan Dariusz Bendykowski - Członek Zarządu,

- Pana Marcin Miśta - Członek Zarządu,

- Pan Rafał Strzelczyk - Członek Zarządu,

Powołanie następuje na okres wspólnej 2-letniej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 14 czerwca 2018 roku. Życiorysy Członków Zarządu zawierające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz pozostałe informacje wymagane zgodnie z § 10 Rozporządzenia, znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - życiorys Janusza Smołki

- Załącznik nr 2 - życiorys Dariusza Bendykowskiego

- Załącznik nr 3 - życiorys Marcina Miśty

- Załącznik nr 4 - życiorys Rafała Strzelczyka

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz