ZASTAL SA (18/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 18/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zastal SA (dalej: "Spółka", "Emitent") zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 14.06.2018 r. powziął informację, że w dniu 05.06.2018 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę kapitału zakładowego Zastal SA oraz zmiany Statutu Spółki. Wskazane zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany w Statucie wynikają z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 marca 2018 r.

W związku z rejestracją zmiany kapitału zakładowego Spółki punkt 7.2. i punkt 7.2.a. Statutu Spółki otrzymały nowe, następujące brzmienie:

"7.2.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 81.988.380,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 27.329.460 (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji, każda po 3,00 zł (trzy złote) w tym:

- 33.180 (trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji I emisji o numerach od 1 (jeden) do 33.180 (trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt);

- 4.374.360 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) akcji II emisji o numerach od 1 (jeden) do 4.374.360 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt);

- 2.425.640 (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji III emisji o numerach od 1 (jeden) do 2.425.640 (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści);

- 3.333.333 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje IV emisji o numerach od 1 (jeden) do 3.333.333 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy);

- 1.000.000 (jeden milion) akcji V emisji o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion);

- 16.162.947 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji VI emisji o numerach od 1 (jeden) do 16.162.947 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem).

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

7.2.a.

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 18.510.237,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela VI Emisji o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda, w liczbie nie większej niż 6.170.079 (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt dziewięć).

3. Akcje VI Emisji mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 28/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ZASTAL S.A. z dnia 30.06.2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji VI Emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki."

Zarząd Zastal SA przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu bieżącego stanowi § 15 i § 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz