TXM SA (17/2018) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 14 czerwca 2018 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 17/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Andrychowie ("Spółka", "Emitent"), przekazuje w załączniku do niniejszego raportu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ") podjęte w dniu 14 czerwca 2018 roku, wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym oraz łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Ponadto, Zarząd informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz