WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA (12/2018) Rejestracja akcji w depozycie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA (12/2018) Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 12/2018

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że powziął informację o wydaniu w dniu 14 czerwca 2018 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oświadczenia 377/18 z dnia 14 czerwca 2018 roku, iż w odpowiedzi na wniosek Emitenta, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zawiera z Emitentem umowę o rejestrację w depozycie wskazanych poniżej papierów wartościowych:

FIRMA (NAZWA) EMITENTA: WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A

KOD EMITENTA: 2156

Kod ISIN: PLWRTPL00027

Typ i rodzaj: akcje zwykłe na okaziciela

Seria i liczba: D - 30.836, F - 17.920

Jednostkowa wartość nominalna: 0,05 PLN

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego: akcje serii D - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta: Nr 6 z dnia 14.01.2015 r. i Nr 3 z dnia 26.09.2016 r. (ze zm.); akcje serii F - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta: Nr 3 z dnia 5.03.2015 r. i Nr 3 z dnia 26.09.2016 r. (ze zm.)

Warunek rejestracji: wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN

Termin/Tryb rejestracji: rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym

Przedmiotowe akcje serii D i F zostały objęte w wykonaniu praw z nabytych w drodze oferty prywatnej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B i C Spółki uprawniających do obejmowania akcji, na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz warrantów subskrypcyjnych serii B oraz zmiany statutu Spółki oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii F oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii C, zmiany statutu Spółki oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu jak również dematerializacji akcji serii F, skierowanej wyłącznie do uprawnionych pracowników i współpracowników Spółki w ramach Programu Opcji Menadżerskich, o którym Spółka informowała w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz