INDATA SA (60/2018) Złożenie wniosku o otwarcie postępowania

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

INDATA SA (60/2018) Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego spółki zależnej w ramach przepisów prawa restrukturyzacyjnego

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 60/2018

Zarząd Indata S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, o złożeniu w dniu 14 czerwca 2018 r. przez Indata Cities S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka zależna") w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania układowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1508, ze zm.) wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w postaci zawieszenia postępowań egzekucyjnych i uchylenia zajęć rachunku bankowego Spółki zależnej.

Spółka zależna złożyła w dniu 15 marca 2018 roku złożyła w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 27/2018 z dnia 16 marca 2018 roku. Wniosek do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. Zarząd Spółki zależnej pomimo złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności spółki. Złożony w dniu dzisiejszym przez Spółkę Zależną wniosek ma na celu ochronę tej spółki przed upadłością, a w szczególności służyć będzie ochronie praw i interesów Spółki zależnej, jej pracowników oraz akcjonariuszy, przy jednoczesnym zagwarantowaniu i poszanowaniu praw wierzycieli. Zgodnie ze stanowiskiem Spółki zależnej przedstawionym we wniosku, widzi ona potencjał do osiągnięcia przychodów w 2018 roku i latach następnych, które pozwolą na pokrycie zarówno kosztów postępowania restrukturyzacyjnego, jak również wszelkich bieżących zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania układowego. W przypadku zbiegu wniosków restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, w pierwszej kolejności sąd rozpoznaje wniosek restrukturyzacyjny.

Zgodnie z propozycjami układowymi Spółka Zależna proponuje następujący podział wierzycieli:

- Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności pieniężne w wysokości do 100.000,00 zł (Grupa 1),

- Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności pieniężne przekraczające 100.000,00 zł (Grupa 2),

- Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności pieniężne przekraczające 1.100.000,00 zł (Grupa 3).

W Grupie 1 proponowane jest odroczenie terminu wykonania na sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zawarciu układu. Wierzytelności w tej grupie zostaną spłacone w całości przy jednoczesnej redukcji odsetek.

Wierzytelności w Grupie 2 zostaną zredukowane o 50% przy jednoczesnej redukcji odsetek, a spłaty wierzytelności zostaną zaspokojone w dwunastu kwartalnych ratach, zaś płatność pierwszej raty nastąpi do końca drugiego kwartału po kwartale, w którym prawomocnie zostanie zatwierdzony układ.

W Grupie 3 proponowane jest odroczenie terminu wykonania do końca drugiego kwartału po kwartale, w którym prawomocnie zostanie zatwierdzony układ. Wierzytelności w tej grupie zostaną spłacone w 75% przy jednoczesnej redukcji odsetek za zwłokę i spłacone w 12 kwartalnych ratach.

Informacje o istotnych decyzjach Sądu związanych ze złożonym wnioskiem Emitent przekaże w kolejnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz