APATOR SA (32/2018) Nabycie akcji własnych

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 32/2018

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Apator SA ("Emitent") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 maja 2018 roku Emitent w dniach 6-14 czerwca 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

- w dniu 6 czerwca 2018 roku 466 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,85 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0014% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0008% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 7 czerwca 2018 roku 1334 akcje własne o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,70 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0040% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0024% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 8 czerwca 2018 roku 600 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0018% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0011% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 11 czerwca 2018 roku 506 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,46 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0015% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0009% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 12 czerwca 2018 roku 794 akcje własne o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,10 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0024% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0014% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 13 czerwca 2018 roku 500 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,06 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0015% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,009% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 14 czerwca 2018 roku 433 akcje własne o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,23 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0013% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,008% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent posiada 4633 akcje własne, stanowiące łącznie 0,0140% kapitału zakładowego i dające prawo do 4633 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0084% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 6 - 14 czerwca 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz