EVEREST INVESTMENTS SA (11/2018) Dokumenty na Zwyczajne Walne

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

EVEREST INVESTMENTS SA (11/2018) Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2018 roku

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 11/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 29 czerwca 2018 roku o godzinie 17.30 w Warszawie (00-252) przy ul. Podwale 13/15 (budynek ZDZ, III piętro) w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jakub Szymczak, Miron Jakubiak, Paweł Czajka, Katarzyna Nowak, Joanna Kurek, Patrycja Konończuk, Wanda Wojewoda, Joanna Zubala, Sebastian Chaber Spółka Cywilna, Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000301483, NIP: 8971739404, REGON: 020684224, ("Spółka"), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu dokumenty będące przedmiotem obrad ZWZ, które zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 12 czerwca 2018 r., w postaci:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.

2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia starty za rok obrotowy 2017 roku.

3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. w 2017 roku.

Podstawa prawna:

Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz