BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (33/2018) Ustalenie przez Zarząd ceny

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (33/2018) Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej, liczby akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K; zawarcie aneksu cenowego do umowy o plasowanie

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 33/2018

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2018 z dnia 18 maja 2018 r. oraz nr 31/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r., Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w ramach czynności zmierzających do wykonania uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J oraz wszystkich akcji serii K, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J oraz praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki ("Uchwała w Sprawie Podwyższenia Kapitału Zakładowego") oraz uwzględniając wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu na akcje serii J, ustalił cenę emisyjną akcji serii J na 60,15 (sześćdziesiąt i 15/100) złotych za jedną akcję serii J. W związku z powyższym cena emisyjna akcji serii K, zgodnie z § 1 ust. 8 Uchwały w Sprawie Podwyższenia Kapitału Zakładowego, również została ustalona na 60,15 (sześćdziesiąt i 15/100) złotych za jedną akcję serii K.

Zarząd Spółki informuje również, że określił łączną liczbę akcji serii J na 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji oraz łączną liczbę akcji serii K na 10.800.000 (dziesięć milionów osiemset tysięcy) akcji, a w zakresie akcji serii K postanowił o zaoferowaniu BNP Paribas SA 4.800.000 (czterech milionów ośmiuset tysięcy) akcji serii K, a BNP Paribas Fortis SA/NV 6.000.000 (sześciu milionów) akcji serii K.

Ponadto w dniu 14 czerwca 2018 r. Spółka zawarła aneks cenowy (Pricing Supplement) do umowy o plasowanie z dnia 11 czerwca 2018 r., o zawarciu której Bank informował raportem bieżącym nr 31/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. W aneksie cenowym określono cenę emisyjną akcji serii J oraz liczbę oferowanych do objęcia akcji serii J zgodnie z treścią niniejszego raportu bieżącego, a także wstępną listę alokacji akcji serii J, zgodnie z którą 2.460.000 akcji serii J zostanie zaoferowanych BNP Paribas SA.

Akcje serii J i akcje serii K będą oferowane, w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze oferty prywatnej (private placement) skierowanej wyłącznie do nie więcej niż 149 wybranych inwestorów.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat ustalenia ceny emisyjnej oraz liczby akcji serii J oraz akcji serii K, które zostaną zaoferowane przez Spółkę inwestorom oraz zawarcia przez Spółkę aneksu cenowego do umowy o plasowanie. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia.

Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz