AWBUD SA (19/2018) Zawarcie umowy na wybudowanie obiektu hotelowego w Międzyzdrojach

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 19/2018

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2018 r. pomiędzy MINDE Sp. z o.o. w Kołobrzegu jako Inwestorem a Emitentem jako Wykonawcą, została podpisana umowa, której przedmiotem jest wybudowanie obiektu hotelowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Międzyzdrojach przy Alei Gwiazd 15 ("Umowa"). Zawarcie Umowy kończy negocjacje Stron prowadzonych na podstawie Listu Intencyjnego zawartego z Inwestorem w dniu 23 lutego 2018 r. Emitent informował o zawarciu Listu intencyjnego z Inwestorem i prowadzeniu negocjacji w sprawie zawarcia Umowy w raporcie bieżącym nr 6/2018 z dnia 23 lutego 2018 r.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 70.500.000,00 złotych (siedemdziesiąt milionów pięćset tysięcy złotych i 00/100), które podlega powiększaniu o podatek VAT.

Umowa będzie realizowana pod warunkiem łącznego ziszczenia się następujących warunków:

1) wydania przez właściwy organ ostatecznego pozwolenia na budowę przedmiotu Umowy;

2) wydania decyzji o udzieleniu kredytu na sfinansowanie wykonania przedmiotu Umowy przez bank, w którym Inwestor złożył już wniosek o udzielenie kredytu na sfinansowanie wykonania przedmiotu Umowy lub przez inny bank, do którego Inwestor złoży taki wniosek;

3) w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Inwestor przekaże Emitentowi na piśmie informację o ziszczeniu się warunków wskazanych w pkt. 1) oraz pkt. 2) powyżej bądź informację o braku ziszczenia się obu tych warunków łącznie lub ziszczeniu się tylko jednego z nich.

W przypadku, w którym nie ziszczą się warunki wskazane w pkt. 1) oraz pkt. 2) w terminie wskazanym powyżej w pkt 3), Umowę uważa się za niezawartą. Jednakże w przypadku nieziszczenia się tych warunków i nie wejścia w życie niniejszej Umowy, Strony podejmą dalsze negocjacje dotyczące zawarcia umowy na realizację przedmiotu Umowy i wszelkie niezbędne czynności umożliwiające zawarcie i wejście w życie tej umowy.

Emitent rozpocznie wykonywanie przedmiotu Umowy w dniu, który nastąpi w terminie do 30 dni od ziszczenia się warunków zawieszających, o których mowa powyżej. Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do Umowy, wykonanie przedmiotu Umowy powinno nastąpić do dnia 28.05.2020 r.

Umowa przewiduje kary umowne należne m.in. w przypadku opóźnień w realizacji robót i usuwaniu wad. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora z przyczyn, za które Emitent ponosi odpowiedzialność, Emitent zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie może przekraczać 10% wynagrodzenia netto należnego Emitentowi na podstawie Umowy. Zapłata kary umownej nie będzie wyłączać możliwości dochodzenia przez Strony odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej i nie może przewyższać 33% wynagrodzenia netto należnego Emitentowi na podstawie Umowy.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość wynagrodzenia należnego Emitentowi zgodnie z Umową.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz