FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (13/2018) Uchwały Zwyczajnego Walnego

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (13/2018) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z dnia 14 czerwca 2018 r.

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 13/2018

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2018 r. wraz z informacją o oddanych głosach i zgłoszonych sprzeciwach oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Jednocześnie Spółka informuje, że Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad.

PODJĘTE UCHWAŁY:

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Pawlisza

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.620 ważnych głosów z 12.944.620 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

11.639.077 głosów "za"

1.305.543 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A.:

Altus Fiz Aktywny Akcji

Altus Asz Fiz Altus Subfundusz Asz Rynku Polskiego

Altus Fio Parasolowy Altus Subfundusz Akcji

Altus Fio Parasolowy Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu

Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fiz Rynków Zagranicznych 2

Altus Fiz Akcji +

Altus Fio Parasolowy Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego

Altus Fio Parasolowy Altus Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Altus Asz Fiz Altus Subfundusz Asz Rynków Zagranicznych

Altus Fiz Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych

Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fiz Rynku Polskiego 2

(zwanych dalej "funduszami zarządzanymi przez Altus TFI S.A.")

oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017.

11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017.

12.Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

13. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.

14. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.620 ważnych głosów z 12.944.620 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12.019.077 głosów "za"

925.543 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Motykę.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12.019.077 głosów "za"

925.543 głosów "przeciw"

73 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 14 czerwca 2018 r. sprawozdanie finansowe za rok 2017, obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień́ 31 grudnia 2017 roku,

2. Rachunek zysków i strat,

3. Rachunek przepływów środków pieniężnych,

4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12.019.077 głosów "za"

925.616 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik akcjonariusza Anastasii Van Kannel, oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 r

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12.019.077 głosów "za"

925.616 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12.019.077 głosów "za"

925.616 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (zwanej dalej: Spółką) uchwala podział zysku Spółki za 2017 r. w kwocie 119.574.129,27 zł w następujący sposób:

1. przeznaczyć sumę 89.717.875,00 zł na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 6,50 zł na każdą akcję; ustalając dzień nabycia prawa do dywidendy z zysku za 2017 r. (dzień́ dywidendy) na dzień 14 września 2018 r. oraz dzień wypłaty dywidendy z zysku za 2017 r. na dzień́ 14 grudnia 2018 r., ze względu na sezonowy charakter biznesu Spółki.

2. przeznaczyć sumę 29.856.254,27 zł na kapitał rezerwowy Spółki.

Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

11.639.077 głosów "za"

1.305.616 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik akcjonariusza Anastasii Van Kannel, oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale i zgłosiła sprzeciw.

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Stanisławowi Cieszkowskiemu, Prezesowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2017

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12.019.077 głosów "za"

925.616 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnicy funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczyli, że głosował przeciw uchwale i zgłosili sprzeciwy.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Mędrkowi, członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2017.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12.019.077 głosów "za"

925.616 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Leszkowi Szafranowi, Prezesowi i członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2017.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12.019.077 głosów "za"

925.616 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Maksymiukowi, członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2017.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12.019.077 głosów "za"

925.616 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Miłoszewskiemu, członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2017.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12.019.077 głosów "za"

925.616 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Maziarce, członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2017.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12.019.077 głosów "za"

925.616 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2017

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12.019.077 głosów "za"

925.616 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Dominikusowi Golsong, Wiceprzewodniczącemu i członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2017

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12.019.077 głosów "za"

925.616 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Karlowi Brocklehurst, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2017.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12.019.077 głosów "za"

925.616 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosowa przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Mataczyńskiemu, Sekretarzowi i członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2017.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12.019.077 głosów "za"

925.616 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Pani Renacie Kowalskiej - Andres, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2017

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12.019.077 głosów "za"

925.616 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rędziniakowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2017

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12.019.077 głosów "za"

925.616 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Rasiowi członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2017.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12.019.077 głosów "za"

925.616 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichockiemu członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2017.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12.019.077 głosów "za"

925.616 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwala, iż w skład Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. wchodzić będzie 7 członków.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

12.019.077 głosów "za"

925.543 głosów "przeciw"

73 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Leszka Cichockiego.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

11.614.912 głosów "za"

1.329.781 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Pełnomocnik akcjonariusza Anastasii Van Kannel, oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Dominikusa Golsong

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

11.614.912 głosów "za"

1.329.781 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Pełnomocnik akcjonariusza Anastasii Van Kannel, oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw .

Uchwała Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Panią Renatę Kowalską-Anders.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

11.614.912 głosów "za"

1.329.781 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Pełnomocnik akcjonariusza Anastasii Van Kannel, oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała Nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Macieja Mataczyńskiego

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

11.614.912 głosów "za"

1.329.781 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Pełnomocnik akcjonariusza Anastasii Van Kannel, oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała Nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Jacka Pryczka

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

11.614.912 głosów "za"

1.329.781 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Pełnomocnik akcjonariusza Anastasii Van Kannel, oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała Nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Łukasza Rędziniaka.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

11.614.912 głosów "za"

1.329.781 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Pełnomocnik funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Pełnomocnik akcjonariusza Anastasii Van Kannel, oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE BYŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE, A NIE

ZOSTAŁY PODJĘTE:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią̨ Dagmarę Błaszkiewicz

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.620 ważnych głosów z 12.944.620 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

1.709.708 głosów "za"

11.234.912 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

W związku z wynikiem głosowania uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Dagmarę Błaszkiewicz

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.693 ważnych głosów z 12.944.693 akcji, co stanowi 93,78 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:

1.709.708 głosów "za"

11.234.912 głosów "przeciw"

73 głosów "wstrzymujących się"

W związku z wynikiem głosowania uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Michała Hulbój.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.944.620 ważnych głosów z 12.944.620 akcji, co stanowi 93,78% akcji w kapitale zakładowym, w tym:

1.305.543 głosów "za"

11.639.077 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

W związku z wynikiem głosowania uchwała nie została podjęta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz