RADPOL SA (9/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 9/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 roku otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., działającego w imieniu akcjonariusza Spółki Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego kandydaturę Pana Dariusza Formeli na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydat został zgłoszony w związku ze zwołanym na dzień 18 czerwca 2018 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki oraz punktem 13 porządku obrad przewidującym powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys oraz zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz