BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (9/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (9/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgłoszone przez akcjonariusza

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 9/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku dotyczącego zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 roku ("ZWZ"), Zarząd Banku informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 roku otrzymał od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, następujące projekty uchwał do pkt 16, 17 oraz 18 zmienionego porządku obrad ZWZ:

1. Projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,

2. Projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,

3. Projekt uchwały zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz