POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (16/2018) Publikacja Sprawozdania o

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (16/2018) Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 16/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (PZU SA), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE informuje, że Zarząd PZU SA w dniu 14 czerwca 2018 roku podjął uchwałę nr UZ/186/2018 w sprawie przyjęcia oraz przedłożenia Radzie Nadzorczej PZU SA Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

Jednocześnie Zarząd PZU SA informuje, że również w dniu 14 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza PZU SA podjęła uchwałę nr URN/43/2018 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

Obowiązek ujawnienia przedmiotowego Sprawozdania wynika z art. 289 ust. 2 w związku z art. 412. ust 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1170 z późn. zm.).

Zarząd PZU SA przekazuje przedmiotowe Sprawozdanie w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz