ABADON REAL ESTATE SA (16/2018) Zawarcie umowy o roboty budowlane przez spółkę zależną Emitenta

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 16/2018

Zarząd ABADON REAL ESTATE S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2018 r. pomiędzy MINDE Sp. z o.o. ("Inwestor"), a jednostką zależną Emitenta - AWBUD S.A. ("Wykonawca") została podpisana umowa, której przedmiotem jest wybudowanie obiektu hotelowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Międzyzdrojach przy Alei Gwiazd 15 ("Umowa").

Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 70,5 mln zł, które podlega powiększaniu o podatek VAT.

Umowa wchodzi w życie pod warunkiem łącznego ziszczenia się następujących warunków:

1) wydania przez właściwy organ ostatecznego pozwolenia na budowę przedmiotu Umowy;

2) wydania decyzji o udzieleniu kredytu na sfinansowanie wykonania przedmiotu Umowy przez bank, w którym Inwestor złożył już wniosek o udzielenie kredytu na sfinansowanie wykonania przedmiotu Umowy lub przez inny bank, do którego Inwestor złoży taki wniosek;

3) w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Inwestor przekaże Wykonawcy na piśmie informację o ziszczeniu się warunków wskazanych w pkt 1) oraz pkt 2) powyżej bądź informację o braku ziszczenia się obu tych warunków łącznie lub ziszczeniu się tylko jednego z nich.

W przypadku, w którym nie ziszczą się warunki wskazane w pkt 1) oraz pkt 2) w terminie wskazanym powyżej, Umowę uważa się za niezawartą. Jednakże w przypadku nieziszczenia się tych warunków i nie wejścia w życie Umowy, Strony podejmą dalsze negocjacje dotyczące zawarcia umowy na realizację przedmiotu Umowy i wszelkie niezbędne czynności umożliwiające zawarcie i wejście w życie tej umowy.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu Umowy w dniu, który nastąpi w terminie do 30 dni od ziszczenia się warunków zawieszających, o których mowa powyżej. Zgodnie z harmonogramem prac wykonanie przedmiotu Umowy powinno nastąpić do dnia 28 maja 2020 r.

Umowa przewiduje kary umowne należne min. w przypadku opóźnień w realizacji robót i usuwaniu wad. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie może przekraczać 10% wynagrodzenia netto. Zapłata kary umownej nie będzie wyłączać możliwości dochodzenia przez strony odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej i nie może przewyższać 33% wynagrodzenia netto.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz