KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (34/2018) Uzupełnienie do raportu

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (34/2018) Uzupełnienie do raportu dotyczącego projektów uchwał na WZ Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2018r.

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 34/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do RB nr 30/2018 z dnia 1 czerwca 2018r. w przedmiocie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2018r., Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka"), przekazuje w załączeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 9 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz