Porozmawiajmy o ETF-ach - Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF

Aktywnie zarządzane fundusze ETF, czyli takie, które poszukują ponad przeciętnych stóp zwrotu, a nie tylko odwzorowują indeksy, w ostatnim czasie zyskują na popularności. Przykładem takiego funduszu jest Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF, który jest dostępny w ofercie Biura maklerskiego mBanku.

Głównym założeniem fundusz jest zapewnienie inwestorom długoterminowego wzrostu wartości kapitału z elementami stabilnych przepływów finansowych. Aby to osiągnąć Vanguard LifeStrategy 80% Equity inwestuje w akcje i papiery wartościowe o stałym dochodzie, głównie poprzez lokowanie środków w innych funduszach ETF.

Aktywne podejście sprawia, że LifeStrategy 80% nie posiada indeksu referencyjnego i zarządzający ma swobodę w doborze składu portfela. Ograniczeniem jest odgórnie narzucona alokacja, która zakłada przeznaczenie ok. 80% środków na rynek akcyjny krajów rozwiniętych i rozwijających się, a pozostałe 20% w rynek obligacyjny. (po więcej szczegółów zachęcamy do zapoznania się z KID).

Ryzyka

W profilu ryzyka emitent funduszu wskazuje, że inwestycja w Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF.  wiąże się z ryzykiem na poziomie 5 w 7-stopniowej skali. Jako główne czynniki wpływające na profil ryzyka emitent wskazuje gwałtowne zmiany cen akcji, stopy procentowe, ryzyka polityczne, ryzyka gospodarcze. Dodatkowo na stopę zwrotu negatywnie mogą wpływać zmiany kursu walut.

Dzięki inwestycjom w inne fundusze ETF Vanguard LifeStrategy 80% osiąga wysoki poziom dywersyfikacji zarówno pod względem geograficzny, jak i sektorowym. Większość środków (52%) fundusz ulokował na rynku amerykańskim, który jest największym rynkiem kapitałowym na świecie. Drugą pozycję z 7% udziałem zajmuje rynek japoński, a kolejne kraje to Wielka Brytania, Chiny, Francja, Niemcy, Kanada z udziałami od 3,89% do 2,56%.

Najwyższy udział aktualnie osiągnął sektor finansowy (16,74%), drugie miejsce Consumer, Non-cyclical (16,57%) obejmujący między innymi produkcję żywności i inne dobra podstawowe, a na trzecim miejscu sektor technologiczny 14,27%.

  • Vanguard FTSE North America śledzi wyniki indeksu spółek o dużej i średniej kapitalizacji w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
  • Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF śledzi wyniki indeksu spółek o dużej i średniej kapitalizacji na rynkach rozwiniętych.
  • Vanguard FTSE All-World ETF stara się śledzić wyniki FTSE All-World Index, indeksu akcji dużych i średnich spółek w krajach rozwiniętych i wschodzących.
  • Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF to fundusz, który śledzić wyniki Bloomberg Barclays Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled Index, zaprojektowanego w celu odzwierciedlenia charakterystyki całego globalnego zagregowanego spektrum obligacji o ratingu inwestycyjnym. Wśród nich znajdują się walory rządowe, agencji rządowych, korporacyjne i sekurytyzowane.
  • Vanguard FTSE Emerging Markets ETF fundusz stara się śledzić wyniki FTSE Emerging Index, w którego skład wchodzą duże i średnie spółki z rynków wschodzących w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie.
  • Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez śledzenie wyników FTSE Developed Europe Index, który odzwierciedla zwroty z dużych i średnich spółek na rozwiniętych rynkach Europy.
  • Vanguard S&P 500 ETF fundusz stara się śledzić wyniki indeksu S&P 500, który obejmuje 500 największych i najbardziej płynnych amerykańskich spółek.
  • Vanguard FTSE Japan UCITS ETF fundusz śledzi wyniki FTSE Japan Index, który obejmuje akcje dużych i średnich spółek z Japonii.
  • Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF fundusz śledzi wyniki FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index, który obejmuje akcje dużych i średnich spółek z krajów rozwiniętych w regionie Azji i Pacyfiku z wyłączeniem Japonii.

Opracował: **Remigiusz Lemke** (remigiusz.lemke@mbank.pl)**

 


Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.