Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T W Z
Akcje

Akcje są to udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki akcyjne. Posiadacze akcji, czyli akcjonariusze są współwłaścicielami spółki. Kupując akcje inwestor uzyskuje pewien wpływ na to, jak spółka jest zarządzana oraz prawo do udziału w wypracowanym przez spółkę zysku. Każdy, kto ma choć jedną akcję spółki, ma prawo do udziału w walnym zgromadzeniu jej akcjonariuszy, które jest najwyższą władzą w spółce i zbiera się co najmniej raz w roku. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oznacza też prawo do głosu, a więc każdy akcjonariusz może wpływać na zarządzanie spółką (najważniejsze decyzje dotyczące firmy, między innymi o kierunkach jej rozwoju, obsadzie organu spółki, jakim jest rada nadzorcza, która z kolei wybiera zarząd). Każdy akcjonariusz ma siłę głosu proporcjonalną do udziału w spółce wynikającego z ilości posiadanych akcji.

Każdy akcjonariusz ma prawo do dywidendy, czyli udziału w zyskach spółki. Jeśli spółka w danym roku wypracowała zysk, wówczas walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmuje decyzję, czy przeznaczyć go na dalszy rozwój firmy, czy też podzielić i wypłacić w formie dywidendy.

Poszukując źródeł finansowania swojej działalności spółki podejmują czasem decyzje o emisji nowych akcje. Każdy akcjonariusz ma tzw. prawo poboru nowych akcji. Oznacza ono, że podczas nowych emisji dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje pierwszeństwo zakupu akcji spółki, chyba że walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki postanowi o wyłączeniu
prawa pierwszeństwa.

Akcje mogą być imienne lub na okaziciela, jednak tylko akcje na okaziciela mogą być przedmiotem obrotu giełdowego. Bardzo istotnym podziałem z punktu widzenia obrotu giełdowego jest podział na akcje w postaci fizycznej oraz akcje zdematerializowane. Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być tylko akcje nie mające postaci materialnej, istniejące wyłącznie w formie zapisu komputerowego.

Akcje imienne

Akcje dla których w dokumencie akcji wskazany jest akcjonariusz będący ich właścicielem, a ponadto ich posiadacze wpisywani są do księgi akcyjnej. Często do zbycia akcji imiennych konieczna jest zgoda zarządu lub rady nadzorczej spółki.

Akcje na okaziciela
Akcje dla których w dokumencie akcji nie jest wskazany akcjonariusz będący ich właścicielem. Wszystkie akcje dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na Centralnej Tabeli Ofert muszą być akcjami na okaziciela. Ich zbywalność nie może być ograniczona w jakikolwiek sposób.
Akcje pracownicze

Akcje, których emisja lub sprzedaż są ograniczone do pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Akcje pracownicza stanowią jedno z narzędzi motywacji pracowników – określony pakiet tych instrumentów jest im bowiem najczęściej oferowany albo po preferencyjnych cenach, albo za darmo.

Akcje uprzywilejowane
Akcje o szczególnych uprawnieniach, które mogą dotyczyć: prawa głosu, udziału w dywidendzie, podziału majątku w razie likwidacji spółki. Rodzaje uprzywilejowania muszą być zapisane w statucie spółki, zaś ich granice określa Kodeks spółek handlowych.
Akcjonariusz
Właściciel akcji. Nazwisko właściciela akcji imiennych jest uwidocznione na samym dokumencie akcjij. Akcje mogą mieć postać zapisu elektronicznego na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza (zdematerializowane akcje).
Akumuluj

W rekomendacjach oznacza, że oczekuje się w przeciągu roku zwrotu z inwestycji w przedziale od +5% do +15%.

Analiza fundamentalna
Metoda wyceny papieru wartościowego polegająca na analizie finansowej spółki (wskaźniki: rentowności, płynności, zadłużenia i aktywności), jej pozycji na tle branży, mocnych i słabych stron spółki, opanowania (penetracji) rynku. Polecamy prezentacje Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdania okresowe oraz nasze opracowania analityczne: Komentarz poranny Raport miesięczny Analiza fundamentalna spółek
Analiza portfelowa
Metoda zarządzania posiadanymi aktywami oraz takim doborze inwestycji, aby przy założonej stopie zysku ponieść jak najmniejsze ryzyko inwestycyjne. Opiera się ona najczęściej na matematyczno-statystycznych modelach dywersyfikacji ryzyka inwestycji.
Analiza techniczna
Metoda polegająca na obserwacji przeszłego kształtowania się cen instrumentów finansowych, przebiegu trendów i wyciągania wniosków o możliwych ruchach cen w przyszłości. Polega przede wszystkim na analizie samego rynku papierów wartościowych (wykresu kursu, wolumenu obrotu i wskaźników technicznych).
Animator emitenta
Członek giełdy, który na podstawie umowy z emitentem (spółką giełdową) zobowiązuje się do podtrzymywania płynności notowań danego papieru wartościowego. Działania animatora polegają na stałym zgłaszaniu ofert kupna i sprzedaży. Warunki działania (czas działania i spread) ofert określa umowa z emitentem.
Animator rynku
Członek giełdy, który na podstawie umowy z Giełdą zobowiązuje się do stałego zgłaszania ofert kupna i sprzedaży danego instrumentu finansowego na własny rachunek na zasadach określonych przez Zarząd Giełdy.
Aprecjacja
Wzrost ceny towaru lub dobra, używany głównie w odniesieniu do wzrostu wartości waluty krajowej względem waluty zagranicznej w systemie płynnych kursów walut.
Arbitraż
Zawieranie transakcji w celu osiągnięcia zysków bez ponoszenia ryzyka dzięki jednoczesnemu zawarciu przeciwstawnych transakcji na dwóch lub więcej rynkach. Na rynku terminowym jest on również rozumiany jako osiąganie zysków poprzez wykorzystanie różnic pomiędzy ceną terminową a ceną kasową instrumentu bazowego. Różnica ceny terminowej i kasowej, zwana bazą, stanowi podstawową zmienną wykorzystywaną w arbitrażu.
Arkusz zleceń
Uporządkowane według limitu ceny oraz czasu rejestracji, zestawienie zleceń kupna i sprzedaży na dany papier wartościowy, przekazanych na Giełdę.
Ask
Cena oferowana przez sprzedającego walutę lub inny instrument finansowy.
Asset management
Usługa zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie i profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego.
Asymilacja
Połączenie instrumentów finansowych zarejestrowanych wcześniej w KDPW pod odmiennymi kodami. Po asymilacji instrumenty finansowe notowane są pod jednym kodem.

Zaproponuj nowe hasło do słownika