Oferta Publiczna Quercus Multistrategy FIZ seria 019

Dotyczy okresu: 2018-04-05 - 2018-05-25

Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego  serii 019 wynosi 1143,05 zł

Prospekt Emisyjny

Informacja dla Klienta AFI

Obowiązujące dokumenty KID 

Na podstawie Prospektu Fundusz zaoferuje w ofercie publicznej:

nie mniej niż 5 000 i nie więcej niż 500 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 019, z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii 019 nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1 000 000 000 zł, według stanu na ostatni Dzień Wyceny w kwartale kalendarzowym poprzedzającym termin emisji, tzn. maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych będących przedmiotem emisji serii 019 nie może być wyższa niż iloraz różnicy 1 000 000 000 zł i Wartości Aktywów Netto według stanu na ostatni Dzień Wyceny w kwartale kalendarzowym poprzedzającym termin emisji oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny.

Harmonogram oferty

 • Zapisy na Certyfikaty serii 019 rozpoczną się w dniu 5 kwietnia 2018 r. i będą trwać do dnia 25 maja 2018 r..

Zasady składania zapisów

 • Inwestor składający zapis musi posiadać rachunek papierów wartościowych w Domu Maklerskim mBanku lub usługę e-Makler.
 • Nie jesteś jeszcze naszym Klientem?

 • Zapis na Certyfikaty może obejmować nie mniej niż 10 (słownie: dziesięć) i nie więcej niż  20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych oferowanych   w ramach danej emisji. W przypadku gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych na którą może zostać złożony zapis, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych.
 • Inwestor ma prawo dokonania więcej niż jednego Zapisu na Certyfikaty, przy czym każdy z Zapisów musi spełniać kryterium minimalnej liczby Certyfikatów objętych Zapisem.
 • Suma zapisów złożonych przez jedną osobę fizyczną / podmiot nie może przekroczyć więcej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych oferowanych w ramach danej emisji.
 • Inwestor dokonujący zapisu na Certyfikaty składa w miejscu przyjmowania Zapisów wypełniony w 3 (trzech) egzemplarzach formularz Zapisu.
 • Oferta Certyfikatów jest Ofertą otwartą dla wszystkich Inwestorów. Do zapisywania się na Certyfikaty w ramach Oferty uprawnione są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 • Inwestor ma prawo dokonania więcej niż jednego Zapisu na Certyfikaty, przy czym każdy z Zapisów musi spełniać kryterium minimalnej liczby Certyfikatów objętych Zapisem.
 • Pokrycia zlecenia  nie mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży.
 • Inwestor składający Zapis jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów nie później niż  w chwili składania Zapisu.
 • Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem.
 • Zapisy przyjmowane są przez serwis transakcyjny, telefonicznie oraz w Punktach Usług Maklerskich.
 • Czynności związane z dokonywaniem zapisów na akcje mogą być wykonywane przez pełnomocnika jednak posiadającego pełne umocowanie do rachunku.

Wielkość zapisu w szt.

Opłata w %

10 do 250

4,00%

251 do 500

3,50%

501 do 1000

3,00%

1001 do 2 500

2,50%

2 501 do 5 000

2,00%

5001 do 10 000

1,50%

> 10 000

1,00%

 

Oferta przeprowadzana będzie wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uprawnionymi do zapisywania się na Certyfikaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym rezydenci lub nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.). Certyfikaty będące przedmiotem oferty publicznej na podstawie Prospektu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych (Securities Act z 1933 r.) lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczypospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek osobie/podmiotom zdefiniowanym jako „US Person” w Regulacji S wydanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej przez Securities and Exchange Commission, z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144 A) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w Przepisie 144 A oraz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na mocy Regulacji S.

Przydział

Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych następuje po przekazaniu środków pieniężnych pochodzących z Należytego opłacenia zapisu na Certyfikat, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. Przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych danej emisji dokonuje Fundusz.

 

Jeśli jesteś klientem usługi maklerskiej mBanku (eMaklera) dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym mBanku, wybierając opcję "Oferta publiczna" zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna"--> QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ.

W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z usługa maklerską muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.