Oferta Publiczna Akcji spółki Danwood Holding S.A. - ZAWIESZONA

Dotyczy okresu: 2018-04-13 - 2018-08-31

Prospekt Emisyjny

Informacja o zawieszeniu oferty

Danwood Holding S.A. jest jednym z najbardziej liczących się, na rynku europejskim, dostawców prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie „pod klucz”.

Harmonogram oferty

12-27 kwietnia 2018 r.

Budowa księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 

13-23 kwietnia 2018 r. 

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych

później niż 24 kwietnia 2018 r.

Opublikowanie Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

25 – 27 kwietnia 2018 r.

Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych

30 kwietnia 2018 r.

Przydział Akcji Oferowanych

nie później niż 10 maja 2018 r.

zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe)

Około 11 maja 2018 r.

Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji na GPW

Zasady składania zapisów

  • Inwestor składający zapis musi posiadać rachunek papierów wartościowych w Domu Maklerskim mBanku lub usługę e-Makler.
  • Nie jesteś jeszcze naszym Klientem?

  • Zapis na Akcje Oferowane może obejmować nie mniej niż 10 i nie więcej niż 2 000 000 Akcji Oferowanych.
  • Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis, pod warunkiem jednak, że łączna liczba Akcji Oferowanych, na które opiewają zapisy złożone przez jednego Inwestora Indywidualnego, nie będzie większa niż 2 000.000 Akcji Oferowanych.
  • Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołany (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu stosownie do art. 51ai art. 54 ust.1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej), nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Oferowanych w Ofercie albo do dnia odstąpienia od przeprowadzenia Oferty.
  • pokrycie zlecenia nie mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży. 
  • Zapisy przyjmowane są przez serwis transakcyjny, telefonicznie oraz w Punktach Usług Maklerskich.
  • Czynności związane z dokonywaniem zapisów na akcje mogą być wykonywane przez pełnomocnika jednak posiadającego pełne umocowanie do rachunku.
  • Prowizja maklerska – 0,19% od wartości zlecenia nie mniej niż 3 zł

 

Jeśli jesteś klientem usługi maklerskiej mBanku (eMaklera) dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym mBanku, wybierając opcję "Oferta publiczna" zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna"--> DANWOOD HOLDING S.A.

W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z usługa maklerską muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Danwood Holding S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.danwood-holding.pl).