Certyfikaty Inwestycyjne PZU FIZ AKORD seria T

Dotyczy okresu: 2018-06-06 - 2018-06-22

Prospekt Emisyjny

Informacja dla Klienta

Dokument zawierający kluczowe informacje

Cena emisyjna Certyfikatu serii T wynosi 112,42 zł

Liczba Certyfikatów oferowanych do nabycia w ramach emisji wynosi: 5 000 000 (słownie: pięć milionów)

Harmonogram oferty

  • Zapisy na Certyfikaty serii T rozpoczną się w dniu 6 czerwca 2018 r. i będą trwać do dnia 22 czerwca 2018 r. włącznie.

Zasady składania zapisów

  • Inwestor składający zapis musi posiadać rachunek papierów wartościowych w Domu Maklerskim mBanku lub korzystać z usługi e-Makler.
  • Nie jesteś jeszcze naszym Klientem?

  • Zapis na Certyfikaty może obejmować nie mniej niż 100 (słownie: sto) Certyfikatów i nie więcej niż maksymalną liczbę Certyfikatów Oferowanych w ramach danej emisji. W przypadku dokonania Zapisu na większą niż maksymalna liczba Certyfikatów Zapis taki traktowany jest jak Zapis złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.
  • Oferta Certyfikatów jest Ofertą otwartą dla wszystkich Inwestorów. Do zapisywania się na Certyfikaty w ramach Oferty uprawnione są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
  • Inwestor ma prawo dokonania więcej niż jednego Zapisu na Certyfikaty, przy czym każdy z Zapisów musi spełniać kryterium minimalnej liczby Certyfikatów objętych Zapisem,
  • pokrycie zlecenia  nie mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży.
  • Inwestor składający Zapis jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów nie później niż  w chwili składania Zapisu.
  • Zapis na Certyfikaty Oferowane jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem.
  • Czynności związane z dokonywaniem zapisów na akcje mogą być wykonywane przez pełnomocnika jednak posiadającego pełne umocowanie do rachunku.

Osobami uprawnionymi do dokonywania zapisów na Oferowane Certyfikaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (o ile mają zdolność prawną), zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe.

Przydział

Przydział Certyfikatów Oferowanych zostanie dokonany w oparciu o ważnie złożone i opłacone zapisy nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Oferowane.

Opłata za wydanie Certyfikatów wynosi

Liczba Certyfikatów Opłata za wydanie
 do 250 1,00%
251 do 500 0,80%
501 do 1000 0,60%
powyżej 1001 0,40%

Zaprezentowane w niniejszej publikacji informacje służą wyłącznie celom promocyjnym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord. Oferta publiczna certyfikatów przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2018 r. Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść prospektu emisyjnego. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej www.pzu.pl.