mBank Hipoteczny S.A. - oferta publiczna listów zastawnych

Dotyczy okresu: 2016-08-26 - 2026-08-26

W dniu 26 sierpnia 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny mBanku Hipotecznego S.A. sporządzony w związku z zamiarem przeprowadzenia oferty publicznej oraz ubiegania się o dopuszczenie Listów Zastawnych do obrotu na rynku regulowanym pozagiełdowym dla dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez BondSpot S.A. lub na rynku regulowanym (rynku równoległym) dla dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i o wprowadzenie Listów Zastawnych do notowań na co najmniej jednym z wyżej wskazanych rynków.

Prospekt emisyjny podstawowy wraz a aneksami oraz suplementami znajduje się tutaj