T. Czerwińska odpowiada w zarządzie NBP za Dep. Innowacji Finansowych i Dep. Badań Ekonomicznych (opis)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.06. Warszawa (PAP) - Powołana w czerwcu do zarządu NBP Teresa Czerwińska, była minister finansów, objęła w ramach swoich obowiązków nadzór nad Departamentem Innowacji Finansowych oraz Departamentem Badań Ekonomicznych - wynika ze schematu organizacyjnego NBP.

Głównym zadaniem Departamentu Badań Ekonomicznych jest prowadzenie prac badawczych mających na celu realizację zadań NBP, w tym m.in. prowadzenie badań ekonomicznych z zakresu mechanizmów transmisji monetarnej, cykliczności procesów ekonomicznych, czynników i mechanizmów wzrostu gospodarczego oraz innych badań zgodnie z priorytetami badawczymi NBP; prowadzenie badań nad metodami ilościowymi wykorzystywanymi w bankach centralnych, metodyką prognozowania i podstawami nowych narzędzi modelowania polityki pieniężnej.

Departament Innowacji Finansowych wykonuje natomiast zadania związane z rozwojem innowacji finansowych, w tym analizę rozwoju i ryzyka technologii związanych z innowacjami finansowymi.

Prezydent Andrzej Duda powołał 4 czerwca b. minister finansów Teresę Czerwińską na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Czerwińska pełniła dotąd funkcję ministra finansów. Z rządu została odwołana wcześniej we wtorek w ramach rekonstrukcji rządu. Jej następcą w resorcie finansów został dotychczasowy wiceminister i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś.

W skład kierującego działalnością NBP zarządu wchodzą: prezes NBP, jako przewodniczący oraz od 6 do 8 członków Zarządu, w tym dwóch wiceprezesów NBP. Członków Zarządu NBP powołuje i odwołuje prezydent na wniosek prezesa NBP. Kadencja członka zarządu NBP trwa 6 lat.

Obecnie w zarządzie NBP nieobsadzone jest jedno miejsce. Prezes NBP Adam Glapiński poinformował w czerwcu, że nie planuje uzupełniać składu zarządu NBP o kolejnego członka.

Obecnie zarząd NBP tworzą: prezes Adam Glapiński, wiceprezes, pierwszy zastępca prezesa Piotr Wiesiołek, wiceprezes Anna Trzecińska, Andrzej Kaźmierczak, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Samecki, Paweł Szałamacha oraz Teresa Czerwińska. (PAP Biznes)

tus/ asa/