Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PRIMETECH S.A. ogłoszone przez FAMUR S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP) - Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PRIMETECH S.A. ogłoszone przez FAMUR S.A. - komunikat

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ("Spółka") ("Wezwanie") jest ogłaszane przez FAMUR S.A. ("Wzywający") w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji Spółki stanowiących 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Niniejsze Wezwanie jest ogłaszane na podstawie art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 623) ("Ustawa") oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań ("Rozporządzenie").

1. Oznaczenie akcji objętych Wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju.

Niniejsze Wezwanie dotyczy 5.335.474 (pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Primetech S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782, dopuszczonych do notowań i będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLKOPEX00018 ("Akcje").

Jedna Akcja uprawnia do jednego (1) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki ("Walne Zgromadzenie").

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres Wzywającego albo adres do doręczeń - w przypadku Wzywającego będącego osobą fizyczną.

Firma: FAMUR S.A.

Siedziba: Katowice

Adres: ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego Akcje albo adres do doręczeń - w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną.

Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego Wezwania.

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego.

Firma: Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie ("Podmiot Pośredniczący")

Siedziba: Warszawa

Adres: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 17

Tel.: + 48 61 856 44 447

E-mail: bm.sekretariat@santander.pl

5. Procentowa liczba głosów z Akcji objętych Wezwaniem i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji.

W wyniku Wezwania, Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć 5.335.474 (pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) Akcji uprawniających do 5.335.474 (pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 34,18% ogólnej liczby głosów w Spółce i 34,18% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki (tj. wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki poza akcjami posiadanymi przez Wzywającego).

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, w wyniku Wezwania zamierza osiągnąć, łącznie z 10.274.359 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcjami Spółki, które są już w posiadaniu Wzywającego, 15.609.833 (piętnaście milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcje Spółki, uprawniające do 100% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz stanowiące 100% łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

6. Łączna, procentowa liczba głosów z Akcji i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania.

Informacje na temat łącznej procentowej liczby głosów z Akcji, jaką Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania i odpowiadającej jej liczbie Akcji zostały przedstawione w punkcie 5 powyżej.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie Akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli na podstawie Wezwania Akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot.

Nie dotyczy. Wzywający jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie Wezwania.

8. Cena, po której będą nabywane Akcje objęte Wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli Akcje objęte Wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju.

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 1,45 PLN (jeden złoty 45/100) za jedną Akcję ("Cena Akcji").

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 Ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli Akcje objęte Wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.

Cena Akcji nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki na GPW z ostatnich 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 1,24 PLN (jeden złoty 24/100) za jedną akcję.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki na GPW z ostatnich 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 1,19 PLN (jeden złoty 19/100) za jedną akcję.

Cena Akcji proponowana w Wezwaniu jest wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania o 16,9%.

Cena Akcji proponowana w Wezwaniu jest wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania o 21,8%.

Cena Akcji jest o 28,1% wyższa od kursu zamknięcia notowań akcji Spółki na rynku podstawowym GPW w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ogłoszenie Wezwania.

Wzywający, ani podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące nie nabywały żadnych Akcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania.

Wzywający nie jest, ani w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania nie był, stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

10. Czas trwania Wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów.

Data ogłoszenia Wezwania+- 14.06.2019 r.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów 5.07.2019 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów w I terminie 22.07.2019 r. godzina 18:00

Przewidywany I termin zawarcia transakcji w przypadku zapisów złożonych do 22.07.2019 r. włącznie 25.07.2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji zawartych w I terminie do 26.07.2019 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów w II terminie 5.08.2019 r.

Przewidywany II termin zawarcia transakcji 8.08.2019 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji zawartych w II terminie do 09.08.2019 r.

Zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia termin przyjmowania zapisów może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania, tj. jeżeli zostaną złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji objętych Wezwaniem. W przypadku skrócenia terminu przyjmowania zapisów Wzywający na podstawie § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia dokonają stosownego zawiadomienia o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2 i ust. 4 Rozporządzenia, nie później niż na 7 dni przed dniem upływu skróconego terminu.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów może zostać jednokrotnie lub wielokrotnie wydłużony do nie więcej niż 70 dni kalendarzowych, jeżeli Wzywający kierując się wyłączenie własną oceną, uznają, że takie przedłużenie jest konieczne do osiągnięcia celu Wezwania. Zgodnie z § 7 ust. 5 Rozporządzenia, w przypadku wydłużenia takiego terminu przyjmowania zapisów, Wzywający dokonają stosownego zawiadomienia o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem nie później niż na 7 dni przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Dodatkowo, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 lit. a Rozporządzenia termin przyjmowania zapisów może zostać jednokrotnie lub wielokrotnie wydłużony do 120 dni kalendarzowych, jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni. Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1 lit. a Rozporządzenia, w przypadku wydłużenia takiego terminu przyjmowania zapisów, Wzywający dokonają stosownego zawiadomienia o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2 i ust. 4 Rozporządzenia, nie później niż na 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji określonego w Wezwaniu.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywającego.

Podmiotami dominującymi Wzywającego są: (i) TDJ Equity I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (ii) TDJ Spółka Akcyjna (podmiot dominujący wobec TDJ Equity I sp. z o.o.) oraz (iii) Pan Tomasz Domogała (podmiot dominujący wobec TDJ S.A.). Wzywający jest spółką giełdową notowaną na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego Akcje.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w punkcie 11 niniejszego Wezwania.

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.

W dniu ogłoszenia Wezwania Wzywający posiada bezpośrednio 10.274.359 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących około 65,82% akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do około 65,82% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podmioty dominujące Wzywającego ani podmioty zależne nie posiadają bezpośrednio akcji Spółki.

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

14. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu Wezwania.

Jako że podmioty dominujące Wzywającego ani podmioty zależne nie posiadają bezpośrednio akcji Spółki, powyższe informacje zostały przedstawione w punkcie 5 niniejszego Wezwania.

15. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający Akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w punkcie 13 Wezwania.

16. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu Wezwania.

Powyższe informacje zostały przedstawione w punkcie 5 niniejszego Wezwania.

17. Wskazanie rodzaju powiązań między Wzywającym a podmiotem nabywającym Akcje - jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi Akcje.

Nie dotyczy. Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu.

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem.

Zapisy na Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane w oddziałach Podmiotu Pośredniczącego ("Punkty Przyjmowania Zapisów", "PPZ"), zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Tabela do punktu 18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem - w załączonym pliku

Zapisy na Akcje w Punktach Przyjmowania Zapisów przyjmowane będą w godzinach pracy PPZ.

Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych będą mogli złożyć zapis również w następującej lokalizacji: Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, Departament Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, Al. Jana Pawła II 17 (X p.), 00-854 Warszawa, w godzinach 9:00 - 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji drogą pocztową, listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera. W przypadku wybrania tej formy złożenia zapisu, osoby składające zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu powinny wysłać wypełniony formularz zapisu łącznie z wymaganymi dokumentami, wskazanymi w pkt 28 niniejszego Wezwania - na adres Podmiotu Pośredniczącego wskazany poniżej:

Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie

Zespół Transakcji Kapitałowych

Al. Jana Pawła II 17 (10 piętro)

00-854 Warszawa

Koperta musi być oznaczona: "Wezwanie - Primetech S.A.".

Wyżej wspomniane zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu złożone drogą korespondencyjną ważne będą wyłącznie, jeżeli zostaną złożone na formularzach udostępnionych przez Podmiot Pośredniczący, z podpisami poświadczonymi zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 28 niniejszego Wezwania oraz zostaną dostarczone do Podmiotu Pośredniczącego nie później niż o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji.

Wzywający zaznacza, że w trakcie trwania Wezwania może zostać rozszerzona liczba Punktów Przyjmowania Zapisów, w których mogą być przyjmowane zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Informacja o rozszerzeniu liczby Punktów Przyjmowania Zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zostanie przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy oraz opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

Kopie dokumentu Wezwania oraz wszystkich niezbędnych formularzy, służące do składania zapisów na Akcje w Wezwaniu będą dostępne w wymienionych powyżej Punktach Przyjmowania Zapisów.

19. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania Wezwania podmiot nabywający Akcje będzie nabywał Akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

Z zastrzeżeniem informacji uwzględnionych w punkcie 10 Wezwania, Wzywający jako podmiot nabywający Akcje, nabędzie Akcje w trakcie trwania Wezwania od osób, które złożą zapisy do dnia 22 lipca 2019 r. włącznie, w dniu 25 lipca 2019 r.. Rozliczenie transakcji, o których mowa w zdaniu poprzednim (I termin) planowane jest na dzień 26 lipca 2019 r.

Wzywający nabędzie Akcje od osób, które złożą zapisy od dnia 23 lipca 2019 r. do dnia zakończenia zapisów (tj. 5 sierpnia 2019 r.) w dniu 8 sierpnia 2019 r. Rozliczenie transakcji, o których mowa w zdaniu poprzednim (II termin) planowane jest na dzień 9 sierpnia 2019 r.

20. Termin i sposób zapłaty za nabywane Akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane.

Nie dotyczy. Wezwanie dotyczy wyłącznie akcji zdematerializowanych.

21. Wskazanie, czy Wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.

Wzywający jest podmiotem dominującym wobec Spółki, posiadającym łącznie 10.274.359 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących około 65,82% kapitału zakładowego Spółki oraz taki sam procent ogólnej liczby głosów w Spółce.

22. Wskazanie, czy podmiot nabywający Akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, a tym samym wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 21 powyżej.

23. Oświadczenie podmiotu nabywającego Akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia Akcji w Wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie Akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy Wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie Akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania.

Wezwanie zostaje ogłoszone bez żadnych warunków prawnych.

24. Wskazanie warunków, pod jakimi Wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania Akcji w Wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.

Nie dotyczy - Wezwanie zostaje ogłoszone bez żadnych warunków.

25. Szczegółowe zamiary Wzywającego w stosunku do Spółki, której Akcje są przedmiotem Wezwania.

Wzywający jest akcjonariuszem strategicznym Spółki od 2017 roku, i od tego czasu wspiera jej działalność pod względem finansowym i operacyjnym. W związku z rejestracją podziału i przeniesieniem części majątku Spółki na Wzywającego, a także sprzedażą Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A., dalsza działalność Grupy Kapitałowej Primetech (tj. Spółki oraz jej spółek zależnych) w kolejnych okresach będzie koncentrowała się na obszarach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej obejmującej Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Dalbis Sp. z o.o. oraz obrót węglem, a jej skonsolidowane przychody oraz skonsolidowane wyniki finansowe będą kształtowały się na niższym poziomie w stosunku do dotychczasowych okresów.

Wzywający nie planuje znacząco zmieniać charakteru i zakresu prowadzonej przez Spółkę działalności po przeprowadzeniu Wezwania.

Wzywający podjął decyzję o ogłoszeniu Wezwania w szczególności w celu przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zamierza podjąć wszelkie działania niezbędne dla osiągniecia tego celu po przeprowadzeniu Wezwania. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Wzywający zamierza podjąć działania mające na celu podjęcie przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały dotyczącej przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu i złożenia przez Spółkę stosownego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.

Jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający osiągnie, bezpośrednio lub pośrednio, 90% ogólnej liczby głosów w Spółce, Wzywający zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji Spółki, posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, zgodnie z art. 82 Ustawy.

26. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego Akcje w stosunku do spółki, której Akcje są przedmiotem Wezwania.

W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 25 powyżej.

27. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia.

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy zostało ustanowione w formie środków pieniężnych, zablokowanych na rachunku pieniężnym służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych Wzywającego, prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Wzywającego jako podmiotu nabywającego Akcje w ramach Wezwania. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało dostarczone do Komisji Nadzoru Finansowego łącznie z zawiadomieniem o ogłoszeniu Wezwania, zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy.

28. Inne informacje, które Wzywający uznaje za istotne dla inwestorów.

I. Procedura odpowiedzi na Wezwanie w PPZ

W pierwszym dniu przyjmowania zapisów Podmiot Pośredniczący otworzy rejestr, w którym rejestrowane będą zapisy na sprzedaż Akcji składane przez osoby odpowiadające na Wezwanie w okresie przyjmowania zapisów.

Osoby, które zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie w PPZ, o których mowa w punkcie 18 powyżej, powinny:

(a) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie);

(b) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które mają być przedmiotem sprzedaży w Wezwaniu, z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie); oraz

(c) złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzach udostępnionych przez Podmiot Pośredniczący, dostępne w PPZ, o których mowa w punkcie 18 powyżej, w godzinach pracy tych PPZ dołączając do zapisu oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie (b) powyżej.

II. Procedura odpowiedzi na Wezwanie drogą korespondencyjną

Osoby, które zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie drogą korespondencyjną, tj. listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera, powinny:

(a) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są ich Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie),

(b) złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoby te powinny także uzyskać świadectwo depozytowe, które powinno być ważne do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (z tym dniem włącznie); oraz

(c) wysłać listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera wymienione poniżej dokumenty w takim terminie, aby Podmiot Pośredniczący otrzymał je nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów (włącznie) do godziny 17.00 czasu środkowoeuropejskiego

- oryginał świadectwa depozytowego; oraz

- wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe, poprzez złożenie przez niego, na formularzu zapisu, podpisu wraz z pieczątką imienną lub powinien zostać poświadczony notarialnie.

Powyższe dokumenty należy wysłać na adres Podmiotu Pośredniczącego wskazany poniżej:

Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie

Zespół Transakcji Kapitałowych

Al. Jana Pawła II 17 (10 piętro)

00-854 Warszawa

Koperta musi być oznaczona: "Wezwanie - Primetech S.A.".

W przypadku zapisów składanych drogą korespondencyjną, tj. listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera, za ważne uznane zostaną wyłącznie zapisy złożone na formularzach zgodnych ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący, z podpisami poświadczonymi zgodnie z powyższą procedurą, otrzymane przez Podmiot Pośredniczący nie później niż do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu. Zapisy na sprzedaż Akcji, które zostaną doręczone do Podmiotu Pośredniczącego po terminie, o którym mowa powyżej, nie będą przyjmowane. Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów otrzymanych po zamknięciu okresu przyjmowania zapisów, zgodnie z niniejszym Wezwaniem.

Zapis w Wezwaniu może zostać złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe lub sporządzone w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie.

Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa nieodwołalne oświadczenie woli o zaakceptowaniu warunków określonych w Wezwaniu i wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie niezbędnym dla wykonania wszystkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż akcji w ramach Wezwania zawiera stosowne oświadczenie).

Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu formularze, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim mającym swoją siedzibę w Polsce, polskim oddziałom zagranicznych instytucji finansowych, polskim oddziałom zagranicznych instytucji kredytowych oraz bankom powierniczym mającym swoją siedzibę w Polsce, prowadzącym rachunki papierów wartościowych i będącym uczestnikami KDPW. Formularze dokumentów niezbędne do złożenia zapisu w Wezwaniu będą także udostępnione w Punktach Przyjmowania Zapisów, o których mowa w punkcie 18 powyżej, w okresie przyjmowania tych zapisów.

Zapisy w ramach Wezwania będą przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnych ze wzorami tych dokumentów udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący.

Klienci Podmiotu Pośredniczącego, posiadający Akcje zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w Podmiocie Pośredniczącym, nie muszą przedstawiać świadectw depozytowych przy składaniu zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje należące do klientów Podmiotu Pośredniczącego zostaną zablokowane na ich rachunkach papierów wartościowych na podstawie dyspozycji blokady Akcji, złożonych przez klientów Podmiotu Pośredniczącego zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

Dyspozycja blokady Akcji oraz zapis na sprzedaż Akcji mogą być złożone również w formie elektronicznej lub telefonicznie w Podmiocie Pośredniczącym przez klienta Podmiotu Pośredniczącego, o ile jest to zgodne z regulacjami Podmiotu Pośredniczącego i posiada on odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w formie pisemnej na podstawie otrzymanej w formie elektronicznej lub telefonicznie od klienta dyspozycji. Dyspozycja blokady Akcji i zapis na sprzedaż Akcji w formie elektronicznej lub telefonicznej mogą być złożone w godzinach określonych w regulaminie Podmiotu Pośredniczącego przyjmującego dyspozycje, przy czym ostatniego dnia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji drogą elektroniczną będą przyjmowane do godz. 15.00 czasu warszawskiego.

Podmiot Pośredniczący będzie przyjmował zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w której imieniu zapis jest składany, posiada Akcje oraz czy Akcje te zostały zablokowane.

W przypadku braku potwierdzenia ustanowienia blokady Akcji lub braku potwierdzenia wystawienia świadectwa depozytowego, Akcje objęte zapisem i zarejestrowane w rejestrze zapisów nie będą przedmiotem transakcji giełdowej.

Transakcje zostaną przeprowadzone jedynie w stosunku do tych Akcji, na których sprzedaż złożono zapisy zgodnie z powyższymi warunkami.

Tekst niniejszego Wezwania dostępny jest także na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego: https://bm.santander.pl/oraz Wzywającego: https://famur.com/.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procedury składania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie można uzyskać osobiście w Punktach Przyjmowania Zapisów, wymienionych w punkcie 18 niniejszego Wezwania lub telefonicznie pod następującymi numerami telefonów: (+48 61) 856 46 50, (+48 22) 586 85 64, (+48 61) 856 57 71.

III. Pozostałe warunki Wezwania

Wzywający ani Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które dostarczone zostaną po upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy lub które są nieczytelne. W wypadku zapisów doręczonych drogą pocztową, listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera - data otrzymania ich przez Podmiot Pośredniczący stanowi datę ich przyjęcia.

Zwraca się uwagę na fakt, że akcjonariusz odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego. Niniejsze Wezwanie jest kierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły być cofnięte jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu.

Akcjonariusze składający zapisy na sprzedaż Akcji poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich a także opłat pobieranych przez domy maklerskie związanych z zawarciem i rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze powinni skontaktować się z podmiotami, prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje, aby ustalić kwoty ewentualnych prowizji i opłat.

Wzywający ani Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pracowników, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będą zobowiązane do zwrotu żadnych kosztów lub do zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

IV. Zastrzeżenie prawne

Niniejsze Wezwanie nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, w szczególności nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe Wzywającego nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez dokonania ich rejestracji lub uzyskania zwolnienia z rejestracji.

Niniejsze ogłoszenie nie powinno być uznane za rekomendację ani za prognozę ze strony Wzywającego ani Podmiotu Pośredniczącego.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO (DZIAŁAJĄCEGO TAKŻE JAKO PODMIOT NABYWAJĄCY W WEZWANIU)

Imię i nazwisko: Mirosław Bendzera

Stanowisko: Prezes Zarządu

Imię i nazwisko: Dawid Gruszczyk

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Imię i nazwisko: Małgorzata Jachymek

Stanowisko: pełnomocnik

Imię i nazwisko: Anna Kucharska

Stanowisko: pełnomocnik

kom abs/