PROTEKTOR SA (28/2019) Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 28/2019

Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Emitent" lub "Spółka") realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2019 niniejszym informuje, że w dniu 13 czerwca 2019 roku Spółka PROTEKTOR S.A zawarła umowę na realizację zamówienia nr 48/Ckt/19/TJ w postępowaniu dla Komendy Głównej Policji z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający"), którego przedmiotem jest produkcja i dostawa półbutów służbowych.

Wartość oferty na realizację podstawowego zakresu zamówienia wynosi: 837 024,39 zł netto, tj. 1 029 540 zł brutto. Wartość zamówienia opcjonalnego wynosi od 69 752,03 zł netto do 279 018,13 zł netto, tj. od 85 795 zł brutto do 343 180 zł brutto.

Ostateczny termin realizacji podstawowego zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz SIWZ to 10.09.2019 r.

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 10% wartości brutto Umowy niedostarczonego przedmiotu umowy w razie odstąpienia w całości lub części od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

2) w wysokości 0,2 % wartości brutto Umowy niedostarczonego przedmiotu umowy w terminach, o których mowa w § 3 ust. 2- 3 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Łączna wysokość kar umownych określonych w § 8 ust.1 pkt 20 nie może przekroczyć 10% maksymalnej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 1 ust.9.

Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR). W ocenie Zarządu może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Emitenta i wpłynie na wynik finansowy Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz