R22 SA (12/2019) Zawarcie przez spółkę pośrednio zależną H88 HOSTING

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

R22 SA (12/2019) Zawarcie przez spółkę pośrednio zależną H88 HOSTING S.R.L. umowy kredytu z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 12/2019

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") informuje, że w dniu 13 czerwca 2019 roku spółka pośrednio zależna H88 HOSTING S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie, która jest spółką zależną H88 S.A. zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę kredytu ("Umowa"). Na podstawie Umowy Bank udzielił H88 Hosting S.R.L. ("Kredytobiorca") finansowania w kwocie do 7.000.000 euro z ostatecznym terminem spłaty przypadającym na 30 września 2024 ("Kredyt").

Celem kredytu jest refinansowanie już poniesionych wydatków na akwizycje na rynku rumuńskim oraz finansowanie przyszłych akwizycji.

Zgodnie z Umową dłużnikiem solidarnym jest spółka zależna H88 S.A. a Spółka jest poręczycielem. Umowa przewiduje następujące zabezpieczenia: zastaw na udziałach H88 Hosting S.R.L i poddanie się egzekucji przez H88 Hosting S.R.L., poddanie się egzekucji przez H88 S.A. jako dłużnika solidarnego, zawarcie umowy poręczenia przez Spółkę i poddanie się w związku z nią egzekucji.

Dodatkowo Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie podporządkował spłatę pożyczki zawartej z H88 Hosting S.R.L. w dniu 2 października 2018 roku spłacie Kredytu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz