GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 541/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A spółki BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O.

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki BENEFIT PARTNERS SP. Z O.O. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii A tej spółki, oznaczonymi kodem "PLBNFPR00018", w związku z zamiarem ich częściowego przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst - w okresie od dnia 18 czerwca 2019 r. do dnia 1 lipca 2019 r. (włącznie).

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia,

co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 17 czerwca 2019 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;

2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra