BENEFIT PARTNERS (16/2019) Zawieszenie obrotu obligacjami serii A w

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

BENEFIT PARTNERS (16/2019) Zawieszenie obrotu obligacjami serii A w związku z częściowym przedterminowym wykupem obligacji serii A

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 16/2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie częściowego przedterminowego wykupu obligacji serii A, niniejszym informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 roku powziął informację o podjęciu przez:

1) Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") uchwały nr 541/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A spółki Benefit Partners sp. z o.o. oraz

2) Zarząd BondSpot S.A. ("BondSpot") uchwały nr 125/19 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zawieszenia obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A spółki Benefit Partners sp. z o.o.

Powyższe uchwały zostały podjęte na wniosek Spółki w związku z obowiązkowym przedterminowym wykupem części obligacji serii A Spółki ("Obligacje"), przewidzianym w 15.1. warunków emisji obligacji serii A ("Obowiązkowa Amortyzacja").

Na podstawie ww. uchwał Zarząd GPW oraz Zarząd BondSpot postanowiły zawiesić obrót Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst w okresie od dnia 18 czerwca 2019 r. do dnia 1 lipca 2019 r. (włącznie).

Ponadto, Zarząd GPW postanowił, że zlecenia maklerskie na Obligacje przekazane w alternatywnym systemie obrotu i nie zrealizowane do dnia 17 czerwca 2019 r. (włącznie) tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu, a w okresie zawieszenia wskazanym powyżej zlecenia maklerskie na Obligacje nie będą przyjmowane.

Powyższe uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z pkt. 15.2.1. warunków emisji Obligacji wykup Obligacji w ramach Obowiązkowej Amortyzacji powinien nastąpić w dniu 30 czerwca 2019 roku. Z uwagi jednak na fakt, że dzień 30 czerwca 2019 r. przypada na niedzielę, tj. dzień niebędący dniem roboczym, dniem realizacji częściowego wykupu Obligacji w ramach Obowiązkowej Amortyzacji będzie dzień 1 lipca 2019 r., w myśl pkt. 13.3 warunków emisji Obligacji. Wykupowi w ramach Obowiązkowej Amortyzacji podlegać będzie 15% (piętnaście procent) pierwotnie wyemitowanych Obligacji, tj. 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) sztuk Obligacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz