AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (7/2019) Powołanie członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 7/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

KOMISJA NADZORU FINASOWEGO

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

POLSKA AGENCJA PRASOWA.

Powołanie członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A.

Spółka Akcyjna AMPLI, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "AMPLI" S.A., które odbyło się 14 czerwca 2019r. postanowiło, iż w Skład Rady Nadzorczej kolejnej IX kadencji wchodzić będzie pięciu członków.

Pełna treść raportu znajduje się w załączonym pliku.

Raport jest przekazywany na podstawie § 19 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz