AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (8/2019) Powołanie członków Zarządu AMPLI S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 8/2019

KOMISJA NADZORU FINASOWEGO

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

POLSKA AGENCJA PRASOWA.

Powołanie członków Zarządu AMPLI S.A.

Spółka Akcyjna AMPLI, informuje, że w związku z upływem kadencji Prezesa Zarządu tj. Waldemara Madury, Rada Nadzorcza AMPLI S.A. w dniu 14 czerwca 2019r. wybrała w skład Zarządu Spółki, na kolejną 3 letnia kadencję::

- Pana Waldemara Madurę - powołując go jednocześnie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Pan Waldemar Madura - pełnił funkcje Prezesa Zarządu także w czasie siedmiu poprzednich kadencji, wiek 55 lat, wykształcenie wyższe techniczne (absolwent Politechniki Krakowskiej - Wydział Transportu). Założyciel i współwłaściciel spółki cywilnej "AMPLI", następnie Spółki Akcyjnej "AMPLI" .

Pan Waldemar Madura jest członkiem rady nadzorczej Branżowej Organizacji Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Tarnowie.

Pan Waldemar Madura od drugiej połowy 2007 r. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na obrocie, wynajmowaniu i zarządzania nieruchomościami - jako wspólnik spółki cywilnej. Działalność ta nie ma jednak charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.

Poza tym Pan Waldemar Madura nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Waldemar Madura nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport jest przekazywany na podstawie § 19 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz