DROZAPOL-PROFIL SA (9/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

DROZAPOL-PROFIL SA (9/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.06.2019 r. oraz informacja o przerwie w obradach

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 9/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Drozapol-Profil S.A (dalej Emitent), działając Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 14 czerwca 2019 r. wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw i "wstrzymujących się" oraz informacją o braku złożenia sprzeciwów.

Jednocześnie Zarząd informuje, że na wniosek jednego z akcjonariuszy i zgodnie z podjętą jednogłośnie uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nastąpiła przerwa w obradach. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie wznowione w dniu 5.07.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 298a.

Powodem przerwy w obradach była chęć zapewnienia Spółce ciągłości pracy wszystkich jej organów, zwłaszcza Rady Nadzorczej, do czasu nowych wyborów, które odbędą się 05.07.2019 r. o godz. 12.00 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz