FAMUR SA (37/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza nowego projektu

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

FAMUR SA (37/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza nowego projektu uchwały w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r.

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 37/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FAMUR S.A. (,,Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od TDJ Equity I sp. z o.o., jako akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego, wystosowane na podstawie art. 401 § 1 ksh w zw. z art. 401 § 4 ksh, pisemne zgłoszenie nowego projektu Uchwały do punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r., tj. Uchwały nr 7 w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 oraz użycia kapitałów Spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych.

W związku z otrzymanym zgłoszeniem Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu Zgłoszenie akcjonariusza wraz z projektem przedmiotowej uchwały.

Zarząd wskazuje, że Spółka posiada zdolność do wypłaty dywidendy we wnioskowanej przez akcjonariusza kwocie.

W opinii Zarządu Spółki, wypłata dywidendy we wnioskowanej kwocie nie wpłynie na realizowane przez Spółkę plany rozwojowe i inwestycyjne.

Porządek obrad, wraz z projektami uchwał, w tym nowym projektem Uchwały nr 7, objętej niniejszym Zgłoszeniem akcjonariusza, dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://famur.com/walne-zgromadzenie/

Podstawa prawna:§ 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz