IZOLACJA JAROCIN SA (9/2019) Powołanie członków Rady nadzorczej, jej ukonstytuowanie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 9/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd IZOLACJI - JAROCIN S.A. na podstawie §5 pkt 4 I 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), informuje o następujących zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 14 czerwca 2019 roku na skutek upływu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w składu Rady członków: Pana Tomasza Ignatowicza, Panią Zofię Pietrus, Panią Ewę Shalaby, Panią Magdalenę Mazur oraz Pana Lesława Śliwko.

Życiorysy nowo wybranych członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik.

Zarząd IZOLACJI-JAROCIN SA informuje również, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej, w dniu 14 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki, w składzie wyznaczonym mocą uchwał podjętych w dniu 14 czerwca 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ukonstytuowała się w następujący sposób:

Tomasz Ignatowicz- Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zofia Pietrus - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Ewa Shalaby- Sekretarz Rady Nadzorczej

Magdalena Mazur - Członek Rady Nadzorczej

Lesław Śliwko - Członek Rady Nadzorczej

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz