IZOLACJA JAROCIN SA (10/2019) Powołanie komitetu audytu

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 10/2019

Zarząd IZOLACJI-JAROCIN SA, działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089) informuje, iż na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w składzie:

1.Lesław Śliwko - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny,

2.Zofia Pietrus - Członek Komitetu Audytu, członek zależny,

3.Magdalena Mazur - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny.

Spółka IZOLACJA-JAROCIN SA, informuje, iż Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

a) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

b) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki,

c) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Spółka informuje, że zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz