IZOLACJA JAROCIN SA (11/2019) Powołanie Zarządu na nową kadencję

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 11/2019

Zarząd IZOLACJI - JAROCIN S.A. informuje, że w związku z upływem kadencji Zarządu oraz z zatwierdzeniem w

dniu 14 czerwca 2018 roku przez Zwyc zajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego

Spółki za 2018 rok. nastąpiło wygaśnięcie mandatów Członków Zarządu. W dniu 14 czerwca Rada Nadzorcza

działając na podstawie art 12 pkt 2 Statutu Spółki powołała na nową kadencję Zarząd w niezmienionym składzie,

tj.:

- Pana Piotra Widawskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu IZOLACJI - JAROCIN S.A.

- Pana Mirosława Gołembiewskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu IZOLACJI - JAROCIN S.A.

Życiorysy członków Zarządu zostały zamieszczone poniżej i zgodnie z zasadą IZ.1.2. Dobrych Praktyk Spółek

Notowanych na GPW, umieszczone są także na stronie internetowej www.izolacja-jarocin.pl.

Pan Piotr Widawski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Przebieg pracy zawodowej:

1999 - nadal - "IZOLACJA - JAROCIN" S.A.; Prezes Zarządu,

1997 - 1999 - "IZOLACJA - JAROCIN" S.A., Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży, Prokurent,

1996 - 1997 - "IZOLACJA - JAROCIN" S.A., główny specjalista ds. marketingu,

1995 - 1996 - "IZOLACJA - JAROCIN" S.A., samodzielny referent ds. marketingu,

1993 - 1995 - "IZOLACJA - JAROCIN" S.A.; starszy referent ds. marketingu,

1991 - 1993 - JSHP PRODEX w Jarocinie, kierownik składu celnego; kierownik biura sprzedaży samochodów;

kierownik administracji,

1988 - 1991 - "TECH-AGRO" Sp. z o.o., specjalista ds. sprzedaży; kierownik hurtowni.

Inna działalność w podmiotach konkurencyjnych - Pan Piotr Widawski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w

stosunku do "IZOLACJI - JAROCIN" S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,

spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie

prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mirosław Gołembiewski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, ukończył

Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Przebieg pracy zawodowej:

1999 - nadal - "IZOLACJA - JAROCIN" S.A., dyrektor ds. marketingu i sprzedaży,

1997 - 1998 - "IZOLACJA - JAROCIN" S.A., kierownik działu marketingu,

1995 - 1997 - "IZOLACJA - JAROCIN" S.A., starszy referent ds. marketingu,

1994 - 1995 - "IZOLACJA - JAROCIN" S.A., referent ds. marketingu

Inna działalność w podmiotach konkurencyjnych - Pan Mirosław Gołembiewski nie prowadzi działalności

konkurencyjnej w stosunku do "IZOLACJI - JAROCIN" S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik

spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej

konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz