GRUPA KĘTY SA (17/2019) Zawarcie umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 17/2019

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 roku spółka zależna Aluprof S.A. podpisała umowę kredytową z ING Bank Śląski S.A. w wysokości 80.000.000,00 PLN. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie (w tym zaliczkowanie) i refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych od dnia 1 stycznia 2018 roku. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomościach spółki wraz cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej, przy czym umowa zgodnie ze szczegółowymi zapisami dopuszcza również inne formy zabezpieczeń. Kredytobiorca podpisze również oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.

Ostateczny termin spłaty umowy kredytowej upływa 31.12.2025 roku. Oprocentowanie kredytu ustalone jest w oparciu o stawkę Wibor 3M lub 6M w zależności od wyboru kredytobiorcy dla poszczególnych transz.

Łączna kwota umów kredytowych zawartych w ostatnich 12 miesiącach z ING Bank Śląski S.A. przez spółki Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. po podpisaniu powyższej umowy wyniesie 145 mln PLN.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz