MIRBUD SA (27/2019) Wybór oferty na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Warszawie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 27/2019

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: "Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 14 czerwca 2019r. Emitent powziął informację od Zamawiającego - Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Podskarbińska 6 w Warszawie, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta Emitenta.

Przedmiotem Umowy będzie realizacja zadania p.n.: "Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie".

Oferta złożona przez Emitenta spełniła wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wartość oferty: 61 122 788,00 zł brutto

O podpisaniu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Informacja o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej "MAR"), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz