PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (20/2019) Łączne koszty Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 20/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 13 maja 2019 r. Pekao Bank Hipoteczny S.A. ("Bank") przekazuje informację nt. łącznych kosztów programu emisji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela, do łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 złotych, oferowanych w drodze ofert publicznych, emitowanych na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego Banku, który został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DEM/WE/410/60/12/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r. ("Program") obliczonych na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Bank faktur:

1) przygotowanie i przeprowadzenie ofert w ramach Programu: 4 905 731,76 złotych

2) wynagrodzenie subemitenta usługowego - 0,00 złotych

3) sporządzenie prospektu emisyjnego (w tym aneksów, komunikatów aktualizacyjnych i suplementów), z uwzględnieniem kosztów doradztwa: - 671 784,08 złotych,

4) promocja ofert - 0,00 złotych.

Średni koszt przeprowadzenia emisji przypadający na jednostkę papieru wartościowego wyniósł 4,58 złotych.

Metoda rozliczenia kosztów programu emisji listów zastawnych w księgach Banku i ich ujęcie

w sprawozdaniu finansowym:

1) Opłaty i prowizje, które można przypisać do emisji danej serii listów zastawnych, rozliczane są w czasie wg zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Takie koszty prezentowane są w sprawozdaniu finansowym w rachunku zysków i strat w pozycji "koszty z tytułu odsetek".

2) Opłaty i prowizje, których nie można przypisać do emisji danej serii listów zastawnych księgowane są jednorazowo w koszty. W sprawozdaniu finansowym prezentowane są w rachunku zysków i strat w pozycji "koszty z tytułu opłat i prowizji".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz