PZ CORMAY SA (15/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2019 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 15/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PZ Cormay S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta (ZWZ). Emitent w załączeniu przekazuje treść podjętych przez ZWZ uchwał wraz z dotyczącymi każdej z uchwał informacjami o: liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbie głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad; brak było projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte; podczas obrad ZWZ nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy dotyczące uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6)-9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz