PZ CORMAY SA (17/2019) Powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 17/2019

Zarząd PZ Cormay S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 r. do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Emitenta kolejnej kadencji powołani zostali: Pan Konrad Łapiński, Pan Tomasz Markowski, Pan Piotr Augustyniak, Pan Tadeusz Wesołowski i Pan Andrzej Trznadel.

Informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta ww. osób zostały przekazane do wiadomości publicznej raportem bieżącym Emitenta nr 14/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.

Według złożonych przez ww. osoby oświadczeń, żadna z nich:

1) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,

2) nie uczestniczy w konkurencyjnej wobec Emitenta osobie prawnej jako członek jej organu,

a ponadto w przypadku każdej z nich:

3) żadna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna,

4) w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest zamieszczony żaden dotyczący ich wpis.

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 r. powziął wiadomość o decyzji osoby nadzorującej - Pana Marka Warzechy, dotychczas pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji. Przyczyny tej decyzji nie są znane Emitentowi.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 5) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz