RESBUD SE (28/2019) Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

RESBUD SE (28/2019) Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 maja 2019 roku, kontynuowanego po przerwie. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting c

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 28/2019

[English version below Polish ]

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w poprzedniej siedzibie spółki Narva mnt 5, 10117 Tallin, Estonia, zwołane w dniu 9 maja 2019 roku, kontynuowane po przerwie. Informacja na temat zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie bieżącym numer 21/2019 z dnia 9 maja 2019 roku i 25/2019 z dnia 31 maja 2019 roku.

Ze względu na zmianę adresu spółki, o czym emitent informował w raporcie bieżącym numer 27/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku, kontynuowanie obrad Walnego Zgromadzenia nie było możliwe pod poprzednim adresem. Z tego powodu przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował, żeby kontynuować przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do 18 czerwca 2019 roku oraz zmienić miejsce obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się po przerwie o godzinie 11:00 CEST pod następującym adresem: ul. Stanisława Konarskiego 54/6, Kraków, Polska.

Uchwała dotycząca przerwy została powzięta na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RESBUD SE. Po przerwie ogłoszonej w dniu dzisiejszym, powzięte zostaną uchwały w przedmiocie wyboru nowej Rady Nadzorczej.

Za powyższą uchwałą oddano: 4.290.000 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ.

Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ

Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ

Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na NWZ

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2019 roku obecny był jeden akcjonariusz AP ENERGOBAU O z siedzibą w Tallinie, posiadający 4.290.000 akcji, stanowiących 33 % głosów na walnym zgromadzeniu emitenta.

[English version]

legal basis - art. 17 MAR

The Management Board of Resbud SE, registered seat in Tallinn, informs that on 14 June 2019 the Extraordinary General Meeting convened on 9 May 2019 was held in company's previous registered office Narva mnt 5, 10117 Tallin, Estonia, continued after the break. Information on the convening of the Extraordinary General Meeting was published on the issuer's website and in the current report number 21/2019 of 9 May 2019 and 25/2019 of 31 May 2019.

Due to a change in the company's registered seat address, as the issuer reported in the current report number 27/2019 of 6 June 2019, the continuation of the Extraordinary General Meeting was not possible at the previous address. For this reason, the Chairman of the Extraordinary General Meeting proposed to continue the break in the deliberations of EGM until June 18, 2019 and change place of holding the meeting. The EGM will be held after a break at 11:00 CEST at the following address: ul. Stanisława Konarskiego 54/6, Krakow, Poland.

The resolution concerning the break was adopted under § 29 (3) of the Rules of General Meeting of RESBUD SE. After the break announced today, resolutions on the election of the new members of the Supervisory Board will be taken.

The above resolution was taken:

In favour: 4.290.000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the EGM

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM

Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM

At the Extraordinary General Meeting on 31 June 2019, a single shareholder was present - AP ENERGOBAU O, based in Tallinn, holding a 4.290.000 of shares, representing 33% of the vote at the general meeting of the issuer.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz