ORBIS SA (19/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 14 czerwca 2019 r. i wyniki głosowań

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 19/2019

"Orbis" S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 14 czerwca 2019 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się:

(pkt 1 porządku obrad)

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicz.

Andrzej Leganowicz oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.287.067 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".

(pkt 4 porządku obrad)

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej na wniosek akcjonariuszy.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny:

a) sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018,

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2018.

6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" oraz "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2018.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2018.

9. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018.

10. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2018.

11. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.

12. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.

13. Powzięcie uchwały w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej XI kadencji.

14. Powzięcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej XI kadencji.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.287.067 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".

(pkt 7 porządku obrad)

Uchwała nr 3

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" oraz "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki oraz art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 2019.02.22 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" oraz "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.287.067 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".

(pkt 8 porządku obrad)

Uchwały nr 4

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 847 782 tys. zł /słownie: dwa miliardy osiemset czterdzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych/;

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 141 901 tys. zł /słownie: sto czterdzieści jeden milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych/;

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 140 990 tys. zł /słownie: sto czterdzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych/;

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 282 197 tys. zł /słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 359 170 tys. zł /słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych/;

5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 64 709 tys. zł /słownie: sześćdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięć tysięcy złotych/;

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067 z czego oddano 45.254.781 głosów "za", 32.286 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

(pkt 9 porządku obrad)

Uchwała nr 5

o podziale zysku netto za 2018 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 2, § 35 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2018 w kwocie 141 900 600,30 zł /słownie: sto czterdzieści jeden milionów dziewięćset tysięcy sześćset złotych trzydzieści groszy/ pozostawia się w całości w "Orbis" S.A. jako zysk zatrzymany z przeznaczeniem na cele statutowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 44.276.368 głosów "za", 1.010.699 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

(pkt 10 porządku obrad)

Uchwała nr 6

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 2019.02.22 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzą:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 218 480 tys. zł /słownie: trzy miliardy dwieście osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych/;

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 363 358 tys. zł /słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/;

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 380 859 tys. zł /słownie: trzysta osiemdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/;

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 322 990 tys. zł /słownie: trzysta dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 537 834 tys. zł /słownie: pięćset trzydzieści siedem milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych/;

5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 305 909 tys. zł /słownie: trzysta pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych/;

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.254.781 głosów "za", 32.286 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 7

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Gilles Stephane Clavie - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.254.781 głosów "za", 32.286 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 8

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Ireneuszowi Andrzejowi Węgłowskiemu - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.254.781 głosów "za", 32.286 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 9

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Marcinowi Witowi Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.254.781 głosów "za", 32.286 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 10

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Dominikowi Andrzejowi Sołtysikowi - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.254.781 głosów "za", 32.286 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 11

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej (pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Jan Ozinga - za okres od 01.01.2018 r. do 06.04.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.254.781 głosów "za", 32.286 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 12

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej (pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 12.06.2018 r.) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Franck Gervais - za okres od 04.04.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.254.781 głosów "za", 32.286 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 13

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej (pełniącego funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.254.781 głosów "za", 32.286 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 14

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.254.781 głosów "za", 32.286 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 15

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.254.781 głosów "za", 32.286 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 16

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Jean-Jacques Morin - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.254.781 głosów "za", 32.286 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 17

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Laurent Francois Picheral - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.254.781 głosów "za", 32.286 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 18

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Jean-Jacques Dessors - za okres od 01.01.2018 r. do 02.03.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.254.781 głosów "za", 32.286 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 19

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Pierre Boisselier - za okres od 07.04.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.254.781 głosów "za", 32.286 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 20

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Andrzejowi Procajło - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.254.781 głosów "za", 32.286 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 21

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Andrzejowi Przytuła - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.254.781 głosów "za", 32.286 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 22

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.254.781 głosów "za", 32.286 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

(pkt 13 porządku obrad)

Uchwała nr 23

w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej XI kadencji

Działając na podstawie § 16 ust. 3 zdanie drugie Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. przyjęło do wiadomości sprawozdanie Centralnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonych wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. XI kadencji, w wyniku których do składu Rady Nadzorczej XI kadencji wybrani zostali stosownie do postanowień § 16 ust. 2 i 3 Statutu "Orbis" S.A.:

1. Andrzej Procajło

2. Jarosław Szymański

3. Krzysztof Kostro.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 40.596.302 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 4.690.765 głosów "wstrzymujących się".

(pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 24

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej XI kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji: Pana Pierre Boisselier.

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.251.996 głosów "za", 2.785 głosów "przeciw", przy 32.286 głosach "wstrzymujących się".

(pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 25

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej XI kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji: Pana Krzysztof Gerula.

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 44.241.297 głosów "za", 2.785 głosów "przeciw", przy 1.042.985 głosach "wstrzymujących się".

(pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 26

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej XI kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji: Pana Franck Gervais.

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.251.996 głosów "za", 2.785 głosów "przeciw", przy 32.286 głosach "wstrzymujących się".

(pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 27

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej XI kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji: Pana Christian Karaoglanian.

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.251.996 głosów "za", 2.785 głosów "przeciw", przy 32.286 głosach "wstrzymujących się".

(pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 28

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej XI kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji: Pana Jean-Jacques Morin.

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.251.996 głosów "za", 2.785 głosów "przeciw", przy 32.286 głosach "wstrzymujących się".

(pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 29

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej XI kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji: Pana Piotr Nowjalis.

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.251.996 głosów "za", 2.785 głosów "przeciw", przy 32.286 głosach "wstrzymujących się".

(pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 31

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej XI kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji: Pana Laurent Francois Picheral.

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.251.996 głosów "za", 2.785 głosów "przeciw", przy 32.286 głosach "wstrzymujących się".

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

________________________________________________________________________________________

"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz